ز ز و

چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. ہے سکتی لبد گیند ! ز کی ت ا جو نیکہا یسی ا ک ن ا

2023-02-05
    ـو
  1. شده تیره اندر سرای درنگ
  2. سوی لشکر آفریدون شدند
  3. ز العالمية للتجارة والعقارات
  4. ز ز ر و ﯾ م ﺑ ﯾ و و ﯾ و و ﯾﺑ