ن مطلق

۱ـ ماضی ساده (مطلق) ۲ـ ماضی استمراری. عقد مشروط: عقدی است که یکی ازشروط (‌شرط نتیجه ، فعل یا صفت ) درآن قید شده باشد

2023-02-08
    و طريقه انتصار الصدق
  1. شهریور 88
  2. ب
  3. س] ذاتيّ
  4. بن ماضی + شناسه = ماضی مطلق